Home > 대회정보 > 대회일정  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 15-01-21 11:36
2015년 4월 대회
 글쓴이 : 박필상 (218.♡.5.253)
조회 : 1,433   추천 : 0   비추천 : 0  
 
 
1. 대회일시 : 2015년 4월 12일(일)
2. 장소 : 천안 독립기념관
3. 주최 : 국민생활체육회
4. 접수기간 : 2015. 01. 01 ~ 03. 29
  √. 종목 : R 5Km + B 40Km + R 10Km
  √. 제한시간 : 사이클 - 경기시작후 2시간 30분이내 바꿈터에 도착
                   달리기 - 경기시작후 3시간 30분이내 결승점 도착
  walnut.jpg
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. 대회일시 : 2015년 4월 19일(일)
2. 장소 : 인천 송도 국제도시 일원
3. 주최 : 미추홀철인클럽
4. 접수기간 : 추후공지
  √. 종목 : R 5Km + B 40Km + R 10Km
 
Songdo.jpg