Home > 대회정보 > 대회일정  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 15-01-22 13:51
2015년 7월 대회
 글쓴이 : 박필상 (218.♡.5.253)
조회 : 1,640   추천 : 0   비추천 : 0  
 
1. 대회일시 : 2015년 7월 5일(일)
2. 장소 : 강원도 속초시 청초호 유원지
3. 주최 : 속초시/대한트라이애슬론연맹
4. 후원 : 대한체육회, 국민체육진흥공단, 강원도
5. 접수기간 : 2015. 01. 14 ~ 06. 19
  √. 종목 : 올림픽코스(수영 1.5Km, 사이클 40Km, 달리기 10Km)
  √. 참가비 : 등록선수 80,000원 / 비등록선수 100,000원 / 엘리트 면제
  √. 제한시간 : 3시간30분
  √. 참가비 계좌번호 : 외한은행 145-13-11486-0  예금주 : (사)대한트라이애슬론연맹
 
  seorak.jpg
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. 대회일시 : 2015년 7월 5일(일)
2. 장소 : 인천광역시 일원
3. 주관 : WTC
4. 접수기간 : 미정
  √. 종목 : 하프아이언맨코스(수영 3.9Km, 사이클 180.2Km, 마라톤 42.195Km)
  √. 참가비 : 미정
 
  im.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. 대회일시 : 2015년 7월 19일(일)
2. 장소 : 경기도 이천시 설봉유원지 및 주변도로
3. 주최 : 경기연맹/이천시체육회
4. 주관 : 경기연맹
5. 접수기간 : 2015. 01. 14 ~ 07. 07
  √. 종목 : 올림픽코스(수영 1.5Km, 사이클 40Km, 달리기 10Km)
  √. 참가비 : 등록선수 80,000원 / 비등록선수 100,000원
 
  icheon.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. 대회일시 : 2015년 7월 19일(일)
2. 장소 : 제주특별자치도
3. 주최 : 제주특별자치도 트라이애슬론연맹
4. 접수기간 : 추후 공지
  √. 종목 : 킹코스 (수영 3.8Km, 사이클 180.2Km, 마라톤 42.195Km)
  √. 참가비 : 미정
 
chairman.jpg