Home > 커뮤니티 > 훈련일지  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 14-11-01 12:38
10월 다섯째주 훈련일지
 글쓴이 : 김광호 (123.♡.26.51)
조회 : 1,207   추천 : 0   비추천 : 0  
-----------------------------------------------

10월 다섯째주

@ 10월 26일(일) - 42.195km
 - 오전 9시 : 춘마 (42.195km- 3시간 47분 51초)
  0-5km(27:34). 5-10km(27:05). 10-15km(27:41). 15-20km(27:26). 20-25km(28:06).
  25-30km(28:25).30-35km(26:12). 35-40km(24:30). 40-42.2km(10:55)

@ 10월 27일(월) - 6.99km
 - 오전 6시 : 아침 수영 강습(오리발)
 - 오후 8시 : 짱구트랙 2개+중자 1개 (6.99km - 42분 30초)

@ 10월 28일(화)
 - 오전 6시 : 사우나(반신욕)
 - 오후 휴식

@ 10월 19일(수) - 10.27km
 - 오전 6시 : 아침 수영 강습
 - 오후 8시 : 웜업 1.68km + 초소 4회[(5:41-5:14), (5:16-5:13), (5:26-5:16), (5:21-4:44)]+쿨 0.49km = 10.27km(54분 9초)

@ 10월 20일(목)
 - 오전 6시 20분 : 자전거 (실내 롤러 60분 - 20분 웜업 + 5분 60%-5분 easy 4개)]


@ 10월 21일(금) - 10.82km
 - 오후 8시 : 웜 0.35km+초소 왕복 5개+쿨 0.35km
                  (4:44-4:37. 4:47-4:34. 4:38-4:37. 4:35-4:24. 4:30-4:06 = 45분 22초)
 
10월 다섯째주 : 70.275km (10월 누적 달린 거리 : 262.085km)

 -----------------------------------------------

일주일 후면 중마...

스피드가 영~ 나질 않는다. ㅠㅠ