Home > 커뮤니티 > 훈련일지  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 14-05-01 10:12
4월 다섯째주 훈련일지
 글쓴이 : 김광호 (123.♡.26.51)
조회 : 994   추천 : 0   비추천 : 0  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4월 다섯째주

 

@ 4월 28일(월)

 - 아무 운동안함. 비도 오고 해서 돼지에 소주 한잔....

 

@ 4월 29일(화) - 10.86km

 - 오후 8시 . 노을공원 대자 (10.86km: 53분 6초)

 

@ 4월 30일(수) - 18km

 - 오전 6시 : 싸이클 (실내 롤러 - 아주 가벼운 강도 80분) - 어제 달리기 한 후 다리의 피로가 풀리지 않음

 - 오후 7시 15분 : 중간언덕왕복(1.5km) 11개(8분 21초.8분 17초. 8분 16초. 8분 23초*. 8분 26초. 8분 14초. 8분 11초.

                        8분5초. 7분 52초.8분 15초*. 7분 48초). + 질주 1km(4분 2초)+ 0.5km 쿨다운

 

4월 다섯째주 : 28.86km (4월 누적 : 215.36km)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4월에는 풀코스 정도의 장거리를 뛰지 못해 아쉽다.