Home > 커뮤니티 > 훈련일지  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 14-05-20 11:24
5월 세째주 훈련일지
 글쓴이 : 김광호 (123.♡.26.51)
조회 : 940   추천 : 0   비추천 : 0  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5월 세째주

 

@ 5월 12일(월) - 14.39km

 - 오전 6시 : 아침 수영 강습

 - 오후 8시 : 워밍업 2.27km+노을공원대자 10.92km(53분37초)+쿨다운 1.2km

 

@ 5월 13일(화)

 - 오전 6시 : 자전거 MTB(집~홍제천~자하문터널~사직공원~팔각정~상명대앞~홍제천~집:32.38km.1시간 20분 26초)

 

@ 5월 14일(수) - 16km

 - 오전 6시 : 아침 수영 강습

 - 오후 7시 40분 : 중간언덕(1.6km) 10개(8분 55초. 8분 39초. 8분 48초. 8분 57초. 8분 42초. 8분 33초. 8분 29초. 8분 17초.

                        8분 3초. 7분 30초. - 1시간 24분 51초)

 

@ 5월 15일(목)

 - 오전 6시 : 싸이클(한강) - 37.2km(1시간 13분 38초).. 중간 32.58km(1시간1분29초. 31.8km/h)

 

@ 5월 16일(금) - 12km

 - 오전 6시 : 아침 수영 강습

 - 오후 7시 30분 : 중자(5.9km: 32분 29초)+짱구트랙 12개(웜 5개+템포런 4개+쿨2개+스트라이드 3회 1바퀴)

                        템포런 (2분 8초, 2분 12초, 2분 9초, 2분)

 

@ 5월 17일(토)

 - 오전 6시 30분 : 사우나

 

@ 5월 18일(일)

 - 오전 6시 : 구룡령~올림픽 공원 (192km)

 

5월 세째주 : 42.4km (5월 누적 131.7km)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

이번주는 달리기도 별로 못해줬고, 자전거도 열심히 못 탄 것 같다.

10under 14-05-20 15:36
 220.♡.39.251  
잔차를 주에 3번 타면 열심히 하는거자나~ㅎ