Home > 커뮤니티 > 훈련일지  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 14-10-01 10:43
9월 다섯째주 훈련일지
 글쓴이 : 김광호 (123.♡.26.51)
조회 : 850   추천 : 0   비추천 : 0  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9월 다섯째주

@ 9월 28일(일) - 36.01km
 - 오전 6시 35분 : 중자 4개+노을대자1개+짱구트랙2바퀴 (36.01km 3시간 33분 28초)
    6.09km(36분 41초). 5.94km(33분 7초). 5.94km(32분 24초). 5.93km(33분 16초). 10.9km(1시간 3분 26초). 1.10km(6분 54초)
 - 오전 11시 30분 : 자유수영 2000m (웜 500(10분 16초),풀 500(10분 18초). 풀 500(10분 20초). 자유형300(5분 40초).쿨 200)


@ 9월 29일(월)
 - 오전 6시 : 아침 자유수영(오리발) - 25분(놀멍 쉬멍)
 - 오후 8시 : 자전거 수리
 

@ 9월 30일(화) - 10.79km
 - 오전 6시 : 자전거 (한강 - 60.46km - 1시간 56분 37초(31.1km/h).  성산대교~광진교왕복구간(52.28km. 평속 32.04km/h)
 - 오후 7시 50분 : 10.79km(53분 42초. 4분 58초/km)


9월 다섯째주 : 46.8km (9월 누적 달린 거리 : 206.16km)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9월은 감기로 고생한 달이었다. 그래도 발등에 불이라고,, 춘마, 중마를 신청해놨기에,, 200km는 넘게 뛰었다. 10월은 좀 더 달려야겠지...?

김혁동 14-10-02 18:39
 221.♡.183.216  
200 키로...훌륭해~~