Home > 커뮤니티 > 훈련일지  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 14-05-07 17:28
5월 첫째주 훈련일지
 글쓴이 : 김광호 (123.♡.26.51)
조회 : 1,007   추천 : 0   비추천 : 0  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 5월 첫째주

 

@ 5월 1일(목)

 - 오전 6시 : 싸이클(한강) - 47.34km (1시간 30분 26초) ; 40.6km구간측정(1시간 15분 14초. 평속 32.4km/h)

 

@ 5월 2일(금) - 12km

 - 오전 6시 : 아침 수영 강습

 - 오후 7시 30분 : 노을공원 대자(10.9km-1시간 1분 22초). 쿨 1.1km(6분 42초).

 

@ 5월 3일(토) - 5km

 - 오후 3시 : 싸이클 (실내 롤러) - 30분(아주 가볍게... 다리를 풀어 주는 목적)

 - 오후 4시 : 0.5 푯말~1.0 푯말 사이 왕복 5회 (마지막 바퀴 5분 15초) - 화, 수 연이은 달리기로 종아리 뭉침이 풀리질 않음.

 

@ 5월 4일(일)

 - 오전 6시 30분 : 싸이클(147km. 6시간 17분-휴식포함 ; 미사리-양평-단월-비솔고개-널미재-설악-유명산-미사리)

 

5월 첫째주 달린 거리 : 17km (5월 누적 : 17km)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

김혁동 14-05-08 14:55
 121.♡.52.144  
광호야 이래가지고 시상대 올라가겄냐~~

쫌더 ~~분발해라~~ㅎㅎ