Home > 커뮤니티 > 훈련일지  ( 지난 내용 보기 )
작성일 : 14-05-12 10:06
5월 둘째주 훈련일지
 글쓴이 : 김광호 (123.♡.26.51)
조회 : 1,024   추천 : 0   비추천 : 0  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5월 둘째주

 

@ 5월 5일(월) - 17.7km

 - 오전 6시 : 중자(6.3km : 36분)+노을공원 대자(10.9km : 54분 8초)

 

@ 5월 7일(수) - 13.4km

 - 오전 6시 : 수영 강습

 - 오후 7시 40분 : 중간 언덕(1.6km) 9개 - 1시간 13분 13초

                        (8분 35초. 8분 16초. 8분 14초. 8분 10초. 7분 59초.8분 7초(물보급).8분 6초.8분 6초. 7분 42초)

 

@ 5월 8일(목)

 - 오전 6시 : 싸이클 (실내 롤러 95분 : 5분 웜업, 3분 78%+1분110% 10개, 5분후 10개더, 쿨 5분)

 

@ 5월 9일(금) - 14km

 - 오전 6시 : 아침 수영 강습

 - 오후 7시 40분 : 중자(5.9km :  29분 47초).짱구트랙(0.5km) 2바퀴(숨고르기). 중자(5.9km:25분 55초).쿨다운 트랙2바퀴.

 

@ 5월 10일(토) - 24km

 - 오전 6시 : 자전거 MTB(한강~방화대교~원흥동~서오릉~응암역~불광천~집) - 31.5km (1시간 15분. 평속 25.1km/h)

 - 오후 4시 : 워밍업 3km + 노을하늘언덕 7km(40분 47초)+ 휴식 (3분 39초) + 특대 14km(1시간 16분 15초)

                  => 더위에 너무 약해짐. 온몸에 진땀이 나고, 숨도 차고,, 간신히 훈련 소화..

 

@ 5월 11일(일) - 3.2km

 - 오전 6시 45분 : 싸이클 (잠실대교남단~양수리~유명산 왕복  111km. 4시간 15분) + 근전환 달리기 3.2km

 

5월 둘째주 : 72.3km (5월 누적 : 89.3km)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10under 14-05-13 10:39
 220.♡.39.197  
매일 달리기를 ~ㅎ